Dung dịch - Điện li - pH

Cradle Mountain

chemistry logoSự điện li là sự phân li các chất điện li thành ion dương và ion âm xảy ra trong H2O (dung môi phân cực) hay ở trạng thái nóng chảy.

Chất điện li (axit, bazơ, muối) là các chất khi tan trong nước có khả năng phân li thành các ion dương và ion âm và tạo ra dung dịch có thể dẫn điện.

Chất điện li mạnh và chất điện li yếu.

gifChứng minh công thức liên hệ giữa CM và C%.